کتابخانه ی دانشگاه هنر موساشینو معماری از سو فوجیموتو توکیو، ژاپن، 2010 ترجمه­ ی علیرضا سید احمدیان

کتابخانه­ ی دانشگاه هنر موساشینو معماری از سو فوجیموتو