شهری در آسمان، طراحی از مو وای، سم چو و یو هوی، ووهان، چین، 2013

شهری در آسمان، طراحی از مو وای، سم چو