مدرسه ابتدایی گروه 2 موسسه خیریه فرهنگی- آموزشی نور مبین اثر دفتر تجربه بنیادین معماری

مدرسه ابتدایی گروه 2 موسسه خیریه