بازسازی آپارتمان ASP، اثر زند حریرچی، محمدرضا نورمحمدی، سعید مهراد، وحید صادقی، جیران میرزاج، دفتر معماری زند حریرچی

بازسازی آپارتمان ASP، اثر زند حریرچی، محمدرضا نورمحمدی، سعید