خانه شماره 101، اثر خشت و خاک پایدار

خانه شماره 101، اثر خشت و خاک پایدار