ساختمان مسکونی مینا ، اثر دفتر معماری رویداد

ساختمان مسکونی مینا ، اثر دفتر معماری رویداد برنده­‌ی