مرکز فرهنگی حیدر علی‌­اُف، معماری از زها حدید باکو،جمهوریِ آذربایجان، 2007

مرکز فرهنگی حیدر علی‌­اُف، معماری از زها حدید باکو،جمهوریِ