کودکستان کاتارینا فرانکوپان، معماری از شرکت معماری رندیک توراتو، کرک آیلند، کرواسی، 2009

کودکستان کاتارینا فرانکوپان، معماری از شرکت معماری رندیک توراتو،