خـانه‌ی دوپوستـه‌ای، معماری از رضا دانشمیر

خـانه‌ی دوپوستـه‌ای معماری از رضا دانشمیر لواسان، 1379