سایه­‌ها، اثر رضا حبیب­‌زاده و آرزو خلیلی

سایه­‌ها، اثر رضا حبیب­‌زاده برگزیده­‌ی بخش معماری فضاهای مسکونی