کلیسای صلح معماران: رایترِمان و ساسِرنراث برلین، آلمان، 2000 مساحت: 315 متر مربع ترجمه­ ی الناز رحیمی

کلیسای صلح معماران: رایترِمان و ساسِرنراث برلین، آلمان، 2000