خانه‌ی ویسیومینگ طراحی از رابرت ام.گوئرنی بثزدا، مریلند، آمریکا، 2008

خانه‌ی ویسیومینگ طراحی از رابرت ام.گوئرنی بثزدا، مریلند، آمریکا،