پروژه‌ی بازســازی ویـلای تریپلکس در جـزیره‌ی کیـش شرکت مادنیل (مسعود وهّابی اصل؛ رؤیا محمّدی)

پروژه‌ی بازســازی ویـلای تریپلکس در جـزیره‌ی کیـش شرکت مادنیل