کتابخانه ­ی مؤسسه­ ی احمدبابا معماری از دی­اِیچ­کِی آرکیتکتز تیمبوکتو، مالی، 2010 ترجمه­ ی علیرضا سید احمدیان

کتابخانه­ ی مؤسسه­ ی احمدبابا معماری از دی­اِیچ­کِی آرکیتکتز