فرهنگسرای کودک آمار، طراحی از دورته مندراپ، کوبنهاون، دانمارک، 2013

فرهنگسرای کودک آمار، طراحی از دورته مندراپ، کوبنهاون، دانمارک،