مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف، اثر بهنام میرانیان، دارا امیری و الناز سیدبطحایی (شرکت پناه)

مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف، اثر بهنام میرانیان، دارا