رستوران بنکیو طراحی از دفتر دِآ: نـادر تهرانی و مونیـکا پانس دِلئون، بوستن، ماساچوست، آمریکا، 2008

رستوران بنکیو طراحی از دفتر دِآ: نـادر تهرانی و