مجموعه‌ی مسکونی صبا معماری از حسین شیخ زین‌الدین

مجموعه‌ی مسکونی صبا معماری از حسین شیخ زین‌الدین (مهندسان