خانه‌ی دوپلی‌کازا طراحی از شرکت معماران جِی.مایر، لودویگسبرگ، آلمان، 2008

خانه‌ی دوپلی‌کازا طراحی از شرکت معماران جِی.مایر، لودویگسبرگ، آلمان،