مدرسه بین­ المللی اسلو، معماری از شركت معماری جرموند-ویگنز، شهر بكستوآ، نروژ، 2009-2006

مدرسه بین­ المللی اسلو، معماری از شركت معماری جرموند-ویگنز،