فضای بازی دست‌باف برای کودکان، طراحی از توشیکو هوریوچی، موزه‌ی روباز هاکن، ژاپن، 2009

فضای بازی دست‌باف برای کودکان، طراحی از توشیکو هوریوچی،