رتبه‌ی سوم مسابقه ی بین المللی طراحی ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران، مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان با همکاری دفتر معماری نسرین سراجی از فرانسه

رتبه‌ی سوم مسابقه ی بین المللی طراحی ساختمان مرکزی بورس