مدرسه‌ی هنرهای تجسمی اوئاکساکا، معماری خاک از گروه معماری تالِر، موریسیو روکا، اوئاکساکا، مکزیک، 2008، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

مدرسه‌ی هنرهای تجسمی اوئاکساکا، معماری خاک از گروه معماری