خانه‌ی جِی طراحی از شرکت معماری بی.‌بی.‌لَب (آنا بونه میرو و لوکا برونِلی) والنسیا، اسپانیا، 2010

خانه‌ی جِی طراحی از شرکت معماری بی.‌بی.‌لَب (آنا بونه