آژانس انحصاری آموزشی و دفاتر مالیاتی، طراحی از بن ون برکل (یو.اِن استودیو)، گرونینگن، هلند، 2011-2006، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

آژانس انحصاری آموزشی و دفاتر مالیاتی، طراحی از بن