شیرخدایی، اثر بابک افشاری، شرکت طرح و ساخت حجم مانای سپید (سهامی خاص)

شیرخدایی، اثر بابک افشاری، شرکت طرح و ساخت حجم