هتل آدرر آملال، معماری از ای.کیو.آی، سیوا، مصر گردآورندگان، نفیسه ستایش­‌فر، الهه مسائلی

هتل آدرر آملال، معماری از ای.کیو.آی، سیوا، مصر گردآورندگان: