مرکز کودکان ال گؤاجؤال، معماری از دنیل مووِرمن و ایوان سانچز، ویلا ریکا، کلمبیا، 2013-2000, ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

مرکز کودکان ال گؤاجؤال، معماری از دنیل مووِرمن و