زمین بازی مهدکودک ماچیدا کوباتو، طراحی از اِتقه دیزاین، توکیو، ژاپن

زمین بازی مهدکودک ماچیدا کوباتو، طراحی از اِتقه دیزاین،