سالن کنفرانس شرکت نفت و گاز پارس، اثر ندا مظاهری

سالن کنفرانس شرکت نفت و گاز پارس، اثر ندا