رستوران لوپرا، طراحی از اودیل دِک، پاریس، فرانسه، 2011

رستوران لوپرا، طراحی از اودیل دِک، پاریس، فرانسه، 2011