طراحی داخلی پروژه‌ی مسکونی آپادانا، اثر امير امین‌­کاظمی و محبوبه نصیری

طراحی داخلی پروژه‌ی مسکونی آپادانا، اثر مير امین‌­کاظمی، محبوبه