سه شعبه‌ی بانک سوگامو شینکین، طراحی از امانوئل مورو + دیزاین، نیزا، 2009 / توکی‌وادای، 2010 / شیمورا، 2011 توکیو، ژاپن، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

سه شعبه‌ی بانک سوگامو شینکین، طراحی از امانوئل مورو