مدرسه هزل­ وود معماری از شرکت معماری الن دانلاپ گلزگو، اسکاتلند، 2007-2003 

مدرسه هزل­ وود معماری از شرکت معماری الن دانلاپ