هیبریـد پیوستـه معماری از استیـون هال پکن، چین، 2009

هیبریـد پیوستـه معماری از استیـون هــال پکن، چین، 2009