بیمارستان کودکان نیمورز، معماری از استنلی بیمن و سی‌یرز، اورلاندو، فلوریدا، آمریکا، 2012

بیمارستان کودکان نیمورز، معماری از استنلی بیمن و سی‌یرز،