بازسازی دفتر فروش مرکزی فولاد کویر، اثراحمد شفیعی، استودیو معماری شفیعی

بازسازی دفتر فروش مرکزی فولاد کویر، اثراحمد شفیعی، استودیو