مرکز درمانی کودکان کیندراِشتاد، طراحی از شرکت اسپانج آرکیتکتز و شرکت معماری آی.اُ.یو آمستردام، هلند، 2008

مرکز درمانی کودکان کیندراِشتاد، طراحی از شرکت اسپانج آرکیتکتز