رستوران رایت (موزه‌ی گوگنهایم نیویورک)، طراحی از شرکت معماران آندره کیکاسکی، نیویورک سیتی، آمریکا، 2009

رستوران رایت (موزه‌ی گوگنهایم نیویورک)، طراحی از شرکت معماران