بنای آبی سروگرد اثر حسین پورمهدی قائم مقامی و آزاده خاکی قصر

بنای آبی سروگرد اثر حسین پورمهدی قائم مقامی و