دفتر معماری حریری – حریری

فروشگاه اصلی خوان والدس نیویورک، 2004 دفتر معماری حریری