باغ یادگیری، اثر حامدکامل‌نیا، ناصرمحسنی، مهندسین مشاور نقشان

باغ یادگیری، اثر حامدکامل‌نیا، ناصرمحسنی، مهندسین مشاور نقشان رتبه

مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف، اثر بهنام میرانیان، دارا امیری و الناز سیدبطحایی (شرکت پناه)

مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف، اثر بهنام میرانیان، دارا

Go to Top