ایستگاه مترو کاناری وارف فاستر و شرکا انگلیس، لندن، 1999

ایستگاه مترو کاناری وارف فاستر و شرکا انگلیس، لندن،