پارک سیلویا
ایستموس/دیوید ارؤین، تیم فیتْس­پَتریک،

گرنت بِیلی، یوکو تاناکا آکلند، نیوزیلند

Sylvia Park
Isthmus/David Irwin, Tim Fitzpatrick,

Grant Baily, Yoko Tanaka -Auckland, New Zealand

عناصر اصلی طرّاحی دیرک‌های ساده‌­ی عمودی هستند، که با رنگ‌های شاد و سرخوش رنگ­‌آمیزی شده‌­اند تا به فضا زندگی و هیجان ببخشند. دیرک‌ها به شکل اتّفاقی کار گذاشته شده‌­اند (درست مثل درختان در جنگل) و رنگ‌ها و ارتفاع‌های متفاوتی دارند. فضاهای گردهمایی غیر رسمی طوری در میان دیرک‌ها ایجاد شده‌­اند که فرصتی برای بازارهای آخر هفته، هُنرمندان، اجراکنندگان و نمایش محصولات فراهم کند. نشیمن‌گاه­‌های اُرگانیک نیز به منظور ایجاد تضاد با پُل موجود، طرّاحی شده‌­اند. نشیمن‌گاه­‌ها توخالی و از جنس فایبرگلس هستند.

پارک سیلویا
ایستموس/دیوید ارؤین، تیم فیتْس­پَتریک،

گرنت بِیلی، یوکو تاناکا آکلند، نیوزیلند