گروه معماری پادیاوپارت با همکاری دفتر هانس هولاین از اتریش

هدف از انتخاب یک‌سری از بناها به‌عنوان مرجع برای طراحی، ارجاع به احجام ساده‌ی هندسی بوده که حضوری نمادین و قدرتمند در شهر داشته باشند. بامِ پایه‌ی ساختمان به علت اثر دیداری قوی بر افرادی که در دفاتر طبقات بالا کار می‌کنند، حائز اهمیت است، پس با الهام از ساختمان بورس شنزن (به طراحی دفتر OMA) یک منظر سبزِ قابل دسترسی برای همگان مهیا شد، در حالی که تناسبات میان سطوح سخت آب‌نما و فضای سبزش از الگوی ایرانی پیروی می‌کنند، ضمن آنکه منظر می‌تواند برای ذخیره‌ی آب، دفع حشرات و تعدیل نور و حرارت خورشید نیز مفید باشد. طرح نما برگرفته از ساختمان قدیمی بورس لویی سالیوان و دانکمار آدلر بوده و به اجرای تزئینات خوش‌ساخت توجه کرده است. خطوط آزاد و ارجاع به طبیعت بر روی قوس‌ها در کار دیده می‌شود. بافت محرک نما از روی نقش شکسته‌شده‌ی مسجد امام الگوبرداری شد.
پس از مطالعات حجمی و زبان‌های فرمال، سه نظام پیشنهاد شد که یکی از آنها به صورت نهایی، تأیید و مورد پرداخت قرار گرفت. هدف از انتخاب یک‌سری از بناها به‌عنوان مرجع برای طراحی، ارجاع به احجام ساده‌ی هندسی بوده که حضوری نمادین و قدرتمند در شهر داشته باشند. طرح پوسته‌ی نما با التفات کامل به سادگی و انعطاف طرح شکل گرفت. در تعبیه‌ی تأسیسات و حوزه‌ی تأمین انرژی هم واردکردن تکنولوژی و امکانات جدید با هدف پایداری و مصرف بهینه مورد لحاظ بوده است، از این رو طول عمر و ماندگاری بنا نیز افزایش پیدا خواهد کرد.