کِــن  ییــنــگ

1. تعریف شما از «معماری پایدار» چیست؟
معماری پایدار می تواند به‌عنوان یک طرّاحی اکولوژیکی تعریف شود. معماری‌ای که به‌آرامی با سیستمهای اکولوژیکی در سراسر زیست‌کره و در تمام چرخه ی حیات سیستم ساختمانی پیوند می خورد و مصالح و انرژی ساختمانی را از منبع تا زوال با حدّاقل ضربه‌زدن به محیط به کار می برد.
2. دغدغه‌ی اصلی شما به عنوان یک طرّاح علاقمند به «پایداری» چیست؟
نگرانی عمده ی من این است که طرّاحان و معماران باید از ارتباط همه ی سیستمهای طبیعی و آنچه که باید به‌عنوان بخشی از پروسه ی ساختمان وجود داشته باشد، آگاه باشند. همچنین معماران باید از افراط کردن در ادّعاهای خود نسبت به پایدار بودن آثارشان حَزَر کنند چون طرّاحی اکولوژیکی هنوز در دوران طفولیّت خود بسر می برد.
3. چگونه می‌توان در مورد «سبز بودن» یک ساختمان قضاوت کرد؟ به عبارت دیگر، چگونه می‌توان یک ساختمان را جزو «معماری سبز» به شمار آورد؟
یک ساختمان سبز موفّق، ساختمانی است که به‌آرامی با سیستمهای طبیعی در زیست‌کره پیوند خورده و حدّاقل آسیب و تخریب و حدّاکثر تأثیر مثبت را در سیستم خود داشته باشد.
4. چگونه در کارهایتان طبیعت را سرمشق قرار می‌دهید؟
طبیعت باید مورد تقلید قرار بگیرد و سیستمهای ساختمانی ما باید اکوـ سیستمهای تقلیدی باشند.