کلکسیونِ یکدست
اِستَبلیشد اَند سانز، با همکاری پاتریک شوماخر، 2006

The Seamless Collection
Established & Sons, 2006

مجموعه‌ی اِستَبلیشد اَند سانز به طراحیهای مبلمان بدون درزِ یکدست ادامه می‌دهد، و این بار در فضایی خانگی شاهد تجربیات آن هستیم. به مدد دستاوردهای اخیر در طرّاحی سه‌بعدی و در پروسه‌های ساخت و تولید، هندسه‌ی منحنی‌الخطّ مجموعه‌ی کلکسیون خبر از تحقیقاتی در زمینه‌ی اِرگونومی می‌دهد که به ما در ایجاد تعادل میان مبلمان و فضا کمک شایان توجّهی رسانده است. این قطعات به عنوان اُبژه‌های منفرد و دسته‌جمعی در جهانی حسّی عمل می‌کنند که در آن نرم و سخت با یکدیگر دیدار می‌کنند، محدب به دیدار مقعر می‌رود، همچون تکه‌های آهنی که در یک میدان مغناطیسی قرار گرفته باشند. ریتم تاخوردگیها، رَفها، تورفتگیها و برآمدگیها از منطق صوریِ خاصّی تبعیّت می‌کند که در کارهای قبلی ما نیز دیده شده است.