پروژه‌ی باوان اثر علی نعمتی

باوان

ایده‌ی اصلی پروژه خلق فضاهای اشتراکی، روباز، چندعملکردی و سبز در طبقات مختلف در مجاورت فضای مسکونی می‌باشد. این فضاها ضمن اینکه امکان ترکیب در زندگی روزانه ساکنین، قابلیت کنترل و اعمال پروتکل‌های لازم در مواقع ضروری را خواهد داشت. بدیهی است چنین سرفصل‌هایی در شرایط معمولی به ارتقای کیفیت فضایی مجموعه منجر خواهد شد و در صورت تداوم بحران‌هایی نظیر بیماری‌های همه‌گیر، امکان باز‌زنده‌سازی روانشناختی و روحی ساکنین مجموعه را تسهیل می‌سازد. جهت خوانایی فضایی و قرار گرفتن در جریان زندگی روزانه ساکنین، از فضای مشاع طبقات امکان اتصال و پیوستن به حیاط‌های مذکور میسر شده است. با تعبیه‌ی پله و اتصال این حیاط‌ها به یکدیگر به نوعی پیوستگی فضایی و همزمانی در لایه‌ای ثانویه در پیرامون کالبد حجم به وجود آمده است. دسترسی به این لایه ثانویه به گونه‌ای سامان داده شده که از محورهای عمودی و افقی پروژه امکان پیوستن و حرکت در آن میسر باشد.

معماری معاصر جهان: مسکونی

_______________________________________

طراح اصلی: علی نعمتی

دفتر-شرکت: مهندسان مشاور ایده و اجرا

همکاران طراحی: حسین عزیزی، نسترن تهرانی، بیتا اسمعیلی، ارغوان خسروی

گروه سازه: پدرام زرپاک

گروه تاسیسات مکانیکی: پدارم احمدی

گروه تاسیسات الکتریکی: کامران نراقی‌پور

گرافیک: یاسمن نعمتی

انیمیشن: فرشاد عسگری