پروژه‌ی بازسازی و طرّاحی داخلی
دفتـرِ فصلنامه‌ی هُنـر معمـاری
گروه معمــــاری رُخ

طرّاحی مقدّماتی پروژه پس از اعلام کارفرما، بر اساس نوع کاربری و تعداد پرسنل آغاز شد و در چندین نوبت به مرحله‌ی نهایی و تأیید کارفرما رسید؛ سپس، عملیّات نوسازی و معماری داخلیِ پروژه آغاز شد. تمایل کارفرما به انجام کاری شاخص و متفاوت از دیگر محیطهای اداری و توجّه به مسایل روز و جرأت در انتخاب رنگ، وجهِ تمایزِ این پروژه است.
با توجّه به قدیمی‌بودنِ بنا و وجود دیوارهای آجری داخلی و پیرامونی سعی بر آن شد که کلیّات طرح با دیوارهای آجری، که در نگاه اوّل غالب می‌باشد، همسو شده و نوع رنگـهای انتخابی نیز هماهنگی و کُنتراست خود را با رنگ آجر حفظ کند.
شاخص قسمت ورودی و بخش پذیرش، نوعِ طرّاحیِ نورپردازی و ایجاد سایه‌روشنِ روی دیوارها و سقف به منظور رسیدن به یک فضای ایده‌آل و جذّاب جهتِ انتظارِ مراجعه‌کنندگان می‌باشد؛ همچنین عنصرِ رنگْ در طرّاحی این قسمت از دفترِ کارْ علاوه بر هماهنگی با سیستم نورپردازی، نقش عمده‌ای هم در ایجاد آرامش محیط فضای ورودی دارد.
قسمت اداری، آتلیه و اتاقِ مدیر با میزهای ساده و متناسب با نیاز کاربران و مراجعین تکمیل شده است و فقط برای درِ کمدهای هر اتاق به عنوان نقطه تأکید هر فضا، از طرّاحی خاص (استفاده از فرم و رنگ) متناسب با سبـْکِ کلّیِ طرح (مینیمالیستی) استفاده شده است. همچنین عناصر رنگ و نورِ دیوارها و سقفِ هر اتاق از دیگر نقاط قوّت طرّاحی آنها می‌باشد.

معماری معاصر ایران: بازسازی و طراحی داخلی اداری

_______________________________________

نام پروژه: دفتـر هُنـر معماری
طرّاح پروژه: علی بهزادی، گروه معماری رُخ
مجری: گروه اجرایی رُخ
کارفرما: مؤسّسه‌ی هُنر معماری
مکان: تهران
مساحت: 104 متر مربّع
تاریخ تکمیل پروژه: 1/5/89 لغایت 20/6/89