پرسه گاه سبز، بلوار چمران شیراز اثر صدیقه اسکندرپور/ مهسا سعیدی زاده/ پریسا شرافتی